Kontakt:

 

Vedoucí  sociální služby a terénní sociální pracovník - Ondřej Kocur

Kvalifikační informace a praxe: V roce 1982 ukončil studium na střední škole služeb. Dále v roce 1998 ukončil akreditované studium MŠMT ČR - sociálně právní akademie. Dále vystudoval obor se sociálně právním zaměřením při Vyšší odborné škole sociálně právní a střední sociální škole. Dále ukončil studium na VŠ se zaměřením na sociální práci. Získal dále 24 osvědčení a 2 certifikáty se zaměřením na práci v sociální oblasti.Terénní sociální práci a poradenství v sociálně vyloučených lokalitách vykonává cca 22 rokem - v organizaci již  cca 21 rokem. Dlouhodobě pracoval s klienty jako dobrovolník bez mzdy. Pracovně je zařazen jako vedoucí služby a "Terénní" sociální pracovník dle ustanovení §110 odst.4 písmena b) zákona č.108/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. Tel:777638973, e-mail: Spolecny.zivot[zavináč]seznam.cz
 

Terénní  pracovník v sociálních službách:

Kvalifikační informace a praxe:V roce 2002 úspěšně ukončila rozsáhlou odbornou zkouškou(komunikace - práce v pomáhající profesi, Státní systém sociální péče, Působnost úřadů práce, Sociální terénní práce, Právo - vybrané kapitoly, Problematika drogových závislostí, Systém státní správy, Kasuistický seminář) 1. stupeň vzdělávacího programu pro terénní sociální pracovníky, který byl podporován z prostředků vlády ČR v rámci Kampaně proti rasismu . Je držitelkou osvědčení. Dále úspěšně ukončila v roce 2007 rozsáhlou odbornou ústní a písemnou zkouškou (Právo- vybrané kapitoly, Psychologie práce v pomáhající profesi,Terénní sociální práce,Školský systém v ČR, Sociálně patologické jevy, Systém sociálního zabezpečení, Komunikační dovednosti, Systém státní správy a samosprávy, Úřady práce, Kasuistický seminář, Zaměstnanostní projekty a fundriasing, Presentace práce, Spolupráce s médii, Spolupráce TSP a policie) vzdělávací studijní programu pro terénní sociální pracovníky v Brně s hodinovou dotací 221 hodin (od měsíce 9/2006 - do měsíce 6/2007, tj. 10 měsíců) , který je akreditován MŠMT ČR pod Č.j: 16693/06-20/520. Získala tak po ukončení vzdělávacího programu osvědčení a vysvědčení s celostátní neomezenou platností. V roce 2010 úspěšně ukončila akreditovaný specializační vzdělávací program v rozsahu 88 hodin - sloučení odbornosti TP a ZSP (zdravotní problematika životního stylu v sociálně  vyloučených lokalitách). V roce 2011 a 2012 absolvovala vzdělávací program, který úspěšně ukončila závěrečným testem pro poskytovatele sociálních služeb a získala další osvědčení. Dále v roce 2013 - 2022 získala několik osvědčení po absolvování vzdělávacích programů. Terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách vykonává v organizaci již v praxi cca 20 rokem. Pro tuto specifickou práci má  předpoklady, protože zná velmi dobře místní romskou komunitu a plynně ovládá romštinu, která výrazně usnadňuje práci v sociálně znevýhodněné romské komunitě, která je v našem regionu velmi početná. Pracovně je zařazena jako "Terénní" pracovník v sociálních službách v souladu s ustanovením §116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Terénní pracovník v sociálních službách:

Kvalifikační informace a praxe: V roce 2007 ukončila střední odbornou školu technickou a střední odborné učiliště dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Dále se bude kontinuálně vzdělávat dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Získala v roce 2018 a 2020 několik osvědčení. V roce 2019 úspěšně absolvovala  akreditovaný vzdělávací ,,Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách"". Pro tuto specifickou práci má předpoklady, neboť se dokáže orientovat v sociálně znevýhodněném prostředí a ovládá romštinu, která výrazně usnadňuje komunikaci při práci s klienty. Terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách vykonává v organizaci již v praxi cca 5 rokem. Pracovně je zařazena jako "Terénní" pracovník v sociálních službách v souladu s ustanovením § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů.

Terénní pracovník v sociálních službách:

Kvalifikační informace a praxe: V roce 2004 ukončila střední školu technickou a střední odborné učiliště technické dle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o obor: Technickoadministrativní pracovník. Dále se bude kontinuálně vzdělávat dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018 úspěšně absolvovala  akreditovaný vzdělávací ,,Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách"". Získala v roce 2018 osvědčení. Pro tuto specifickou práci má předpoklady, neboť se dokáže orientovat v sociálně znevýhodněném prostředí. Terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách vykonává v organizaci  cca  4 rokem. Pracovně je zařazena jako "Terénní" pracovník v sociálních službách v souladu s ustanovením § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů.

Účetní organizace:  

Kvalifikační informace a praxe: Vystudovala Gymnázium, dále  účetnictví - obor: podnikové hospodaření. Současně byla lektorkou rekvalifikačních kurzů účetnictví pro nezaměstnané. Má dlouholetou praxi v neziskovém sektoru s vedením účetnictví. Pracovala také jako ředitelka Diakonie a misie CČSH v Mostě.V organizaci pracuje externě již  cca 21 rokem, kde vykonává účetnictví , administrativu a mzdovou agendu. 

 

Poznámka:

Všichni pracovníci organizace mají čistý trestní rejstřík. Organizace dodala v měsíci 6/2007 všechny potřebné údaje a úředně ověřené doklady, splňuje tak podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dne 24.7.2007 bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje - odborem sociálních věcí a zdravotnictví rozhodnutí o registraci sociálních služeb na druh služby " TERÉNNÍ PROGRAMY " pod Č.j: 2716/SZ/2007.