Aktivity:

 

Typem činnosti, kterou naše nezisková organizace nabízí, se řadíme mezi několik neziskových organizací působících na území ČR. Mezi nejznámější patří společnost Člověk v tísni o.p.s, která se v jednom ze svých programů zaměřuje na terénní sociální práci v sociálně vyloučených komunitách v ČR. Nicméně zjišťujeme, že tato společnosti velmi prospěšná činnost dosud není plošně vykonávána na celém území ČR. Chybí fundovaní terénní sociální pracovníci v mnoha regionech, kteří by byli schopni aktivně řešit každodenní problémy lidí v terénu( přirozené prostředí klientů) , které postihlo z různých důvodů sociální vyloučení. Přitom situace těchto lidí je velmi často  zoufalá a s nevyřešenými problémy (které neustále narůstají) se sociální propad jen více prohlubuje. Činnost  neziskové organizace - Společný život je vhodným, užitečným a účinným mezičlánkem mezi klienty (rodinami s nezl.dětmi) postižených sociálním vyloučením a institucemi státní správy při zprostředkování kontaktů a komunikace v litvínovském regionu na Mostecku. Poskytujeme bezplatně nízkoprahové služby sociální prevence v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V Litvínovském regionu na Mostecku (Meziboří, Litvínov a Janov, Most a Lom)  je terénní sociální práce provozována cíleně také naší  neziskovou organizací,která se zaměřuje převážně na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v regionu. Problémy obyvatel těchto lokalit jsou mnohdy velmi závažné a  převážně vyžadují okamžitou intervenci a pomoc. Někteří klienti obývají  dlouhodobě nevyhovující a zdravotně závadné byty (jedná se převážně o starší cihlové obytné domy), které pronajímatelé dlouhodobě neopravují a tím porušují v některých případech platnou legislativu ČR. Další typ problémů, který pomáháme klientům velmi často řešit souvisí např. s dlouhodobým pobíráním dávek pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory, které jsou pro naše klienty velmi často jediným zdrojem příjmu a jsou na ně zcela odkázáni. Zjišťujeme  také v terénu, že  vzrostla extrémně  zadluženost lidí v ghetech a lokalitách, kde  klienti žijí.

Na chudobě těchto lidí se přiživují různé společnosti (nebankovní sektor) využívající dlouhodobé špatné sociální situace občanů, i jejich velmi častého nízkého vzdělání (někteří, převážně starší klienti nechodili do školy, protože vyrůstali ve slovenských osadách za městy, kde neexistovala škola). Ty jim nabízejí finanční hotovost na velmi vysoký úrok, mnohdy, rodiny mají těchto půjček i několik! A odtud je jen krůček k rozhodnutí nezaplatit nájemné apod.,(z dávek pomoci v hmotné nouzi jim po vysokých splátkách dluhů pochopitelně nic nezbyde), kolotoč sociálního propadu se poté roztáčí......

Proč naše organizace pracuje pouze formou cílené TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE:

Tato práce vyžaduje především úzký kontakt s klienty (je vhodné zvolit nerepresivní, přátelský přístup), kteří potřebují vzhledem k dlouhodobému sociálnímu vyloučení pomoc. Pracujeme pouze v přirozeném prostředí klientů, tj. v rodinách , na ulici apod. Nezbytným předpokladem pro toto povolání je odborné vzdělání a zdravá empatie, neustálé rozšiřování poznatků související s výkonem povolání terénního(sociálního)pracovníka. Bez úzkého kontaktu s klientem a jeho rodinou není možné objektivně posoudit komplexně vzniklý nepříznivý problém, který klient(rodina) v daný okamžik pociťuje. Pokud se již v minulosti podařilo vyřešit jiný klientův nepříznivý problém, můžeme s klientem(rodinou) také dle potřeby otevřeně a kriticky hovořit.Tímto způsobem se nám například také daří v praxi klienty povzbuzovat ke splácení dluhů vzniklých neplacením nájemného a energií, nezadlužovat se, motivovat k práci a nebýt pokud možno dlouhodobě závislý na sociálním systému, dále dbát na řádnou docházku dětí do školy včetně uvědomování si důležitosti vzdělání apod.... Stálý problém vidíme v přístupu některých zaměstnanců státních institucí na regionální úrovni.Tito zaměstnanci občas přistupují ke klientovým problémům bez dostatečné znalosti nebo problematik spojených s prostředím, kde klient žije, jak přemýšlí, z jaké je kultury nebo společenské vrstvy. Našim zájmem je také aktivně spolupracovat s úřady a institucemi v regionu, což se nám po delší době postupně daří.

        Při terénní sociální práci (řešení nepříznivé situace klientů a rodin) používáme v rámci základního                                                            sociálního poradenství tuto legislativu ČR:


1) Oblast bytové otázky:

a) ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (práva a povinnosti o nájmu bytu  a nájmu domu - ustanovení § 2235 až  §2301)
b) ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon) - používáme zejména ustanovení §139, kdy může stavební úřad nařídit, aby vlastník domu(pronajimatel) v určené lhůtě a za stanovených podmínek zjednal nápravu např. když zanedbává údržbu bytového fond apod., kterou má nést ze zákona pronajimatel (vlastník obytného domu). V praxi se nám používání této zákonné normy (včetně dalších ustanoveních) osvědčilo.

c) ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

2) Oblast sociální politiky a sociálních služeb:

a) ze zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
b) ze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdr.postižením, ve znění pozď.předpisů
c) ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
d) ze zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
e) ze zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
f) ze zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů
g) ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
h) z vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

3) Oblast rodinného práva a lidských práv:
a) ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (rodinné právo - ustanovení §655 až §975)
b) ze zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999Sb.,ve znění pozdějších předpisů
c) z úmluvy o právech dítěte
d) ze základní listiny lidských práv a svobod

4) Oblast pracovního práva:
a) ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
b) ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů

5) Oblast správního práva:
a) ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
b)ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

6) Oblast trestního práva a postupy soudů v občanském soudním řízení:
a) ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
b) ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon
c) ze zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

7) Oblast ochrany spotřebitele:
a) ze zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

b) ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Nabízená soc. služba v rámci  "Terénních programů"  formou terénní sociální práce:: 

 

Nezisková organizace nabízí všem klientům žijících v litvínovském regionu na Mostecku BEZPLATNOU sociální službu, která se realizuje v přirozeném prostředí klientů formou "Terénní sociální práce" (tj. v bytě klienta, na ulici,nebo dle přání klienta  na jiném zvoleném místě). Po prvním kontaktu s klientem se terénní (sociální) pracovník v případě domluvené schůzky následně dohodne, kde se sejdou. V rámci terénní sociální práce pracujeme s jednotlivci a se skupinou. Sociální služba může být poskytována dle přání klienta také anonymně.  Vždy respektujeme při naší  sociální práci a kontaktu přání klienta, chráníme  také vždy jeho důstojnost a soukromí.   

Poslání sociální služby:

Organizace "Společný život" poskytuje sociální službu "Terénní programy“, která usiluje o zlepšení sociálních kompetencí u sociálně vyloučených osob. Posláním naší sociální služby je především snižovat míru sociálního vyloučení  jednotlivců a rodin, dále učit klienty v jejich přirozeném prostředí včas rozpoznávat jejich nepříznivou sociální situaci, ve které  se dlouhodobě nacházejí  a vlastním přičiněním jí samostatně řešit. Vycházíme při tom z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů sociální služby.

                                                                   Cíle sociální služby:

Cílem sociální služby je aktivně vyhledávat osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi (tj. na ulici, v sociálně vyloučených komunitách, v rodinách apod.) a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 

                                                             Zásady při poskytování sociální služby:

              Terénní (sociální) pracovník:

 • Splňuje potřebnou kvalifikaci a profesionalitu
 • Vždy respektuje rozhodnutí každého klienta
 • Usiluje, aby se klient učil při spolupráci potřebné sociální dovednosti a nedostal se do podobné situace, anebo nepříznivou situaci dokázal již sám zvládat
 • Je vázán při poskytování sociální služby mlčenlivostí
 • Poskytuje sociální službu klientům bez jakékoliv předpojatosti
 • Dle rozhodnutí klienta poskytuje sociální služba anonymně
 • Dodržuje právo klientů na ochranu svého soukromí a vstupuje do domácnosti pouze s předchozím souhlasem klienta
 • Sociální službu poskytuje  vždy bezplatně
 • Dodržuje platnou legislativu ČR při poskytování sociální služby 

                                                     Práva klientů při poskytování sociální služby:

             Klient má právo:

 • Na ochranu osobních údajů a soukromí
 • Vždy si svobodně zvolit klíčového terénního (sociálního) pracovníka
 • Kdykoliv  ukončit v průběhu poskytování sociální služby spolupráci
 • Odmítnout nabízenou sociální službu
 • Na  poskytnutí  kvalitní sociální služby
 • Na  základní sociální poradenství
 • Na rovné a důstojné zacházení
 • Podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování sociální služby
 • Být informován, jakou dokumentaci vedeme včetně práva nahlížení
 • Na sociální službu bez rozdílu pohlaví, národnosti, sociálního postavení, rodinného stavu, náboženského vyznání či sexuální orientace 
 • Zůstat v anonymitě při poskytování sociální služby  dle přání klienta

Základní činnosti  u "Terénních programů" dle  § 69  zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozďějších předpisů:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

             Konkrétní nabídka bezplatných aktivit (služeb) pro klienty  v rámci terénní sociální práce:

 • Pomoc klientům při sepisování různých žádostí, stížností a odvolání na úřady a instituce. Jedná se např. o odbor sociálních věcí a školství, okresní soud, úřad práce, česká obchodní inspekce, okresní správa sociálního zabezpečení,zdravotní instituce,exekutorská komora ČR, referát státní sociální podpory,školy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ústeckého kraje, ministerstvo práce a soc. věcí, pronajimatelé bytů a obytných domů v regionu, dále  jiné  instituce a úřady  dle potřeb klientů.
 • Doprovod a zastupování klientů při jednání na úřadech a institucích  dle potřeb klientů.
 • Poskytování všestranného základního sociálního poradenství a cílená pomoc při řešení bytových, sociálních a jiných nepříznivých problémů dle potřeb klientů v souladu s platnou legislativou ČR.
 • V případě potřeby a rozhodnutí klientů pomoc při zprostředkování doučování  dětí v domácnosti a mimoškolních aktivit.
 • Pomoc při jednání se zaměstnavateli dle potřeb klientů.
 • Zprostředkování dalších návazných sociálních služeb dle potřeb klientů.
 • Pomoc při rozboru úředních dokumentů dle potřeb klientů.
 • Pomoc při jednání s věřiteli a exekutory při zadlužení klientů.
 • Posilování sociálních schopností a dovedností potřebných v každodenním životě ve společnosti.
 • Dle potřeb klientů pomoc při hospodaření s finančními prostředky a chodem v domácnosti.
 • Dle potřeb klientů pomoc při urovnávání narušených sousedských  a rodinných vztahů.

                                         Jaké služby neposkytujeme klientům v rámci terénní práce:

 • Finanční prostředky a půjčky
 • Byty a ubytování
 • Zdravotní služby 

                                              Místo poskytování sociální služby - terénní programy:

 • Dle potřeb uživatelů na území -  Meziboří, Litvínova a Janova, Mostu a Lomu.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

 • Osobám žijících v sociálně vyloučených komunitách
 • Etnickým menšinám
 • Osobám bez přístřeší
 • Osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy

                                                               Věková struktura cílové skupiny:

 • Děti předškolního věku ( 1-7 let)
 • Mladší děti (7 - 10 let)  
 • Starší děti (11 - 15 let)
 • Dorost (16 - 18 let)    
 • Mladí dospělí (19 - 26 let)  
 • Dospělí (27 - 64 let)
 • Mladší senioři (65 - 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

                                                 Provozní doba u sociální služby - terénní programy:

 •   Pondělí:   8:00 - 16:30
 •   Úterý:      8:00 - 16:30
 •   Středa:    8:00 - 16:30
 •   Čtvrtek:   8:00 - 16:30
 •   Pátek:     8:00 - 16:30
 •   Poznámka: Dále v jiném časovém rozsahu dle potřeb klientů

Okamžitá  kapacita  terénní formy:

        Při práci se skupinou: 5/1 pracovník

        Při práci s jednotlivcem: 2

                                                            Kontakt na organizaci:

Mob. telefon: 777638973 - Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 8:00 – 16:30 hodin.

Spolecny.zivot@seznam.cz  - Kontaktovat nás je možné také na e-mail organizace. 

Datová schránka organizace: hd4nwmz

                                                  Sídlo organizace:  Pod strání 170, 435 13 Meziboří