Kdo jsme:

 

Jsme velmi malá nezisková organizace zabývající se řešením problematiky na regionální úrovni v oblasti:  - bytové, sociální, zaměstnanosti, zadlužením a dalšími vzniklými nepříznivými životními situacemi klientů (rodin s nezl.dětmi), které je vylučují z každodenního běžného života -  formou "Terénní sociální práce". Nabízíme  sociální službu "Terénní programy", která spadá do služeb  sociální prevence v souladu s ustanovením § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s platností od 1.1.2007, kdy tento zákon začal platit v praxi. Služby sociální prevence tak napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cíle služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Poskytujeme služby sociální prevence ,,TERÉNNÍ PROGRAMY" v souladu s ustanovením § 69 zákona č. 108/2006 Sb., a ustanovením § 34 vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách , jejichž sociální služba obsahuje tyto základní činnosti, které se zajištují v rozsahu těchto úkonů:
 
1) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a) Aktivity umožnující lepší orientaci ve vztazích odehrávající se ve společenském prostředí.
2) Pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
a) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
c) Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
d) Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snížování těchto rizik.
 
Datum vzniku naší neziskové organizace je rok 2003. Převážně pracujeme v sociálně vyloučených, zejména romských lokalitách na Litvínovsku okr. Most (Meziboří, Litvínov a Janov, Most a Lom). Cíleně se zaměřujeme na sociálně znevýhodněné  klienty (rodiny s nezl.dětmi), kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Klíčovou a hlavní činností naší organizace je pouze cílená "Terénní sociální práce", která je pro náš region nezbytnou součástí poskytování sociálních služeb.Cílem sociální služby je vyhledávat osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Současně poskytujeme klientům základní sociální poradenství v jejich nepříznivé situaci přímo v terénu. Naší ,, kanceláří " je zejména přirozené prostředí klientů, což přináší kladné výsledky při poskytování služby. Dále provádíme rozsáhlou administrativní činnost ve prospěch klientů(rodin s nezl.dětmi). Jedná se velmi často o složité administrativní úkony, které souvisí s aplikací právních předpisů ČR v praxi (viz - odkaz na právní předpisy v sekci ,,Aktivity"). Vyhotovujeme pro ně dále písemnou korespondenci dle potřeb klientů v souladu s platnou legislativou ČR. Také s těmito institucemi  aktivně komunikujeme a v rámci potřeby spolupracujeme jako nezbytný mezičlánek.Většina našich klientů (rodin) je dlouhodobě sociálně vyloučených,kteří žijí v ghettech, nebo v méně atraktivních lokalitách v regionu, kterým naše organizace aktivně pomáhá při začleňování se do normálního života. Současná velmi nepříznivá ekonomická situace na severu Čech dává prostor ke vzniku negativních fenoménů, jakými jsou katastrofálně vysoká nezaměstnanost, zadluženost, chudoba, v některých případech kriminalita převážně hospodářského charakteru, závislosti na alkoholu, drogách a prohlubující se sociální propad. Tyto negativní jevy velmi úzce souvisí s problémy, se kterými se potýkají  také naši klienti. Někteří klienti bydlí např. v bytech, které neodpovídají současným standardům bydlení. Snažíme se jim tedy pomoci v konkrétní věci např. udržení stávajícího bydlení, postupné zlepšení kvality bydlení, na které se společně v rámci terénní práce shodneme v rámci individuálního plánování apod. Spolu s nimi se snažíme tyto složité nepříznivé problémy aktivně řešit, posilovat jejich samostatnost s důrazem na vlastní odpovědnost. U mnoha klientů (rodin s nezl. dětmi) je nezbytná soustavná kontinuální terénní sociální práce v jejich přirozeném prostředí. Dále pomáháme velmi často vedle dalších aktivit ( nezaměstnanost, reklamace zakoupeného zboží, zadlužování, problémy se záškoláctví, apod...) řešit problematiku spojenou s poskytováním dávek sociální péče (od 1.1.2007 dávky v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dále se jedná o dávky státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou při splnění předem stanovených zákonných podmínek  ze strany klienta nárokové. Tato problematika je velice náročná, protože mnoho klientů(rodin) v regionu je odkázaných na tomto jediném zdroji příjmu i několik let. Veškerá pomoc v rámci terénní práce spočívá velmi často s využitím platné legislativy v praxi (viz - odkaz na aktivity).