Úvod:

 

Sociálně vyloučené komunity jsou přítomny ve všech evropských městech, ale i městech USA. Typickým znakem je jiný etnický původ jejich obyvatel než anglo-americký.Jedná se o lidi hispánského, afroamerického původu a v Evropě pak o muslimy z afrického kontinentu.V České republice jsou však nejchudšími obyvateli těchto ghett převážně Romové.

Většina etnických Čechů žije tak, jak jejich okolí očekává, zatímco někteří Romové žijí zdá se v rozporu s obecně přijatými normami.Tato situace vede mnoho lidí k závěru, že právě Romové mají k takovému životu zvláštní-kulturně dané předpoklady.Z tohoto názoru nelze odvodit žádné věcné řešení.

Sociální práce ve světě vychází z jiného pohledu. Spíše se jedná o problém chudoby v důsledku chybějícího vzdělání, kvalifikace a absence sociální a komunikační dovednosti. Terénní sociální práce může tato znevýhodnění zmírnit a posílit klientovu schopnost stát se přijmutým v sociální struktuře, kterou tvoří většinová společnost. Existují Romové, kteří nejsou závislí na sociální pomoci, nevyužívají ji.

Terénní sociální práce má vést lidi postižené chudobou ke zdroji pomoci a v ideálním případě je naučí postupně samostatně řešit obtížné životní situace, to je podstatou sociální práce s klientem. Terénní sociální práce je nutná vzhledem ke stále existující diskriminaci vůči těmto klientům ze strany určitých článků institucionálního systému. Jednou z aktivit naší neziskové organizace  je  také prosazování práv klienta s důrazem na nestrannost a objektivitu!!

Osobní kontakt s klientem (rodinou) v jeho přirozeném prostředí je naprosto nezbytný (viz. - metody terénní sociální práce, které v praxi uplatňujeme). Máme tak jedinečnou možnost poznat skutečnou podstatu klientova problému a být zároveň objektivní při společném řešení vzniklé nepříznivé situace. To velmi prospěje pokud začneme klientovi pomáhat. Je nezbytné poznat klienta v jeho přirozeném prostředí, abychom nevycházeli z nepřesných či nepravdivých informací, které by mohly zhoršit existenční problémy sociálně vyloučeného klienta(rodiny).Vhodným přístupem při terénní sociální práci je citlivost, empatie, objektivita a povzbuzování klienta (rodiny) při aktivním řešení jeho vzniklého nepříznivého problému.